Pátranie/Поиск

Po vojnových hroboch pátram na základe žiadosti zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty rsdbsa@centrum.sk, prípadne martin.gresa@gmail.com. V žiadosti musí byť zreteľne identifikovaný odosielateľ (meno, priezvisko, adresa) a uvedený podrobný opis situácie (v rámci možnosti odkaz na príslušný záznam v databáze OBD, prípadne inom zdroji). Ak je žiadateľom oficiálny domáci, alebo zahraničný zastupiteľský orgán, vyžadujem zaslanie písomnej žiadosti. Výstupom mojej práce je písomný dokument, ktorý na základe získaných informácií textovo a graficky objasňuje cieľovú situáciu.

V prípade ideálnych podmienok dokument okrem identifikácie hrobového miesta obsahuje aj stručný popis okolností úmrtia vojaka. Pri pátraní vychádzam z archívnych materiálov Centrálneho archívu Ministerstva obrany Ruskej federácie, archívnych materiálov domácich štátnych, prípadne iných archívov, vlastnej archívnej dispozície, výpovedí pamätníkov na vojnové udalosti a vo výnimočných prípadoch aj z amerických a nemeckých archívnych zdrojov. Moja činnosť prebieha pod záštitou Pátracieho odriadu Vympel – Moskva. Na účely pátrania využívam technológie GPS, GLONASS a softvérové vybavenie na kalibráciu vojenských máp a situačných nákresov do elipsoidu WGS-84.

Nakoľko sa pátranie pohybuje len v rovine výskumu archívnych materiálov, výpovedí pamätníkov, mapových výpočtov, priemetov a kalibrácií bez invazívneho zásahu do terénu, nekoliduje s platnou legislatívou Slovenskej republiky. V prípade potreby spolupracujem so štátnymi inštitúciami, akými sú napríklad krajské pamiatkové úrady.

Doba vypracovania odpovede závisí od zložitosti konkrétneho prípadu a dostupnosti archívnych materiálov a spravidla trvá niekoľko dní až 2 mesiace. Jednoduché odpovede poskytujem bezplatne. Odpovede, ktorých vypracovanie vyžaduje dlhší časový úsek, prípadne osobnú návštevu archívu, resp. písomné oslovenie archívov (zvlášť preverenie, alebo doplnenie informácie v CAMO), je spoplatnený v závislosti od vynaložených nákladov.

Nakoľko sa tejto problematike venujem už viac ako 10 rokov, je moja činnosť pomerne intenzívne prezentovaná v domácich a zahraničných médiách. Každému prípadu sa venujem s patričnou úctou a pozornosťou. Úspešný výsledok však z pochopiteľných dôvodov nezaručujem!


ПОИСК ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Поиск воинских захоронений делаю на основании запроса, отправленного по электронной почте на адрес rsdbsa@centrum.sk или martin.gresa@gmail.com. В заявлении необходимо точно указать отправителя (имя, фамилию, адрес) и предоставить подробное описание ситуации (если возможно: ссылку на запись в базе данных OBD ​​или другом источнике). Если заявитель является официальным национальным или иностранным представительным органом, мне требуется письменное заявление отправлено по почте. Результатом моей работы является письменный документ, который на основе полученной информации разъясняет целевую ситуацию текстуально и графически.

В случае идеальных условий документ содержит кроме описаня местоположения захоронения также краткое описание обстоятельств смерти солдата. Поиск ведется на базе архивных материалов Центрального архива Министерства Обороны РФ, архивных материалов государственных или других архивов Словакии, частнoго архивного материяла, свидетельств очевидцов и в исключительных случаях, также на базе архивных источников США и Германии. Моя деятельность проходит под эгидой Поискового отряда ВЫМПЕЛ – Москва. В целях поиска я использую технологии GPS, ГЛОНАСС и программное обеспечение для калибровки военных карт и ситуационных чертежей на эллипсоид WGS-84.

Поскольку поиск ведется только на уровне исследования архивных материалов, заявлений очевидцов, расчетов, проекций и калибровок без инвазивного вмешательства в поле, он не противоречит действующему законодательству Словацкой Республики. При необходимости сотрудничаю с государственными учреждениями, такими как памятковые уряды.

Срок подготовки документа зависит от сложности конкретного дела и наличия архивных материалов, обычно длительностью от нескольких дней до 2 месяцев. Простые ответы напишу бесплатно. Ответы, на разработку которых требуется более длительный период времени, либо личное посещение архива, или письменное заявление в архив (особенно проверка или дополнение информации в CAMO) оплачивается в зависимости от понесенных затрат.

Я занимаюсь поиском воинских захоронений более 10 лет, и моя деятельность интенсивно появяется в национальных и зарубежных СМИ. К каждому случаю отношусь с должным уважением и вниманием. Однако по понятным причинам успешный результат не гарантирую!


Pátranie po vojnových hroboch v médiách/Поиск воинских захоронений в СМИ (s kolegami v médiách/вместе с друзьями в СМИ):

https://kosice.korzar.sme.sk/c/7788811/hroby-sovietskych-vojakov-zakresloval-doslova-umelec.html

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/25622#449

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/107967#2010

https://kosice.korzar.sme.sk/c/6974003/na-slovensku-hladal-vojnovy-hrob-otca-nasiel-iba-meno.html

http://info-kizlyar.ru/inova_block_mediaset/media/2017/5/3/poiskoviki-iz-slovakii-pobyivali-v-kizlyare/

https://gikursk.ru/paper/4544/27742/

https://www.liveinternet.ru/tags/сечовцы

Online pátranie:

Vlastenecká databáza, Поиск воинских захоронений на територии Восточной Словакии
Vlastenecká databáza (ZSSR)
ОБД Мемориал
Hrdinstvo národa, Поиск воинских захоронений на територии Восточной Словакии
Hrdinstvo národa (ZSSR)
Подвиг Народа
Centrálny archív Ministerstva obrany Ruskej federácie, Поиск воинских захоронений на територии Восточной Словакии
Centrálny archív MO RF
Центральный архив МО РФ

Nemecká komisia pre vojnové hroby
Nemecká komisia pre vojnové hroby
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Evidencia vojnových hrobov SR, Поиск воинских захоронений на територии Восточной Словакии
Evidencia vojnových hrobov SR
Реестр воинских захоронений СР

KONTAKT / КОНТАКТ:
Martin Greša, Kalinovská 863/6, 04022 Košice, Slovenská republika

Мартин Греша, Калиновска ул. 863/6, 040 22 Кошице, Словацкая Республика
e-mail: rsdbsa@centrum.sk, martin.gresa@gmail.com
MARTIN GRESA, IBAN: SK6111000000002613105007, SWIFT: TATRSKBX, Bank address: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3,
850 05 Bratislava 55, Slovenská republika