Boje o Dargov

5. Boje o Dargov – Útočná činnosť 1. gardovej armády v období 22.12. – 27.12.1944

1. gardová armáda zahájila nový útok v celej šírke dargovského frontu 22. decembra po 35 – minútovej delostreleckej príprave. Jej vojská nepretržite útočili v nasledujúcich piatich dňoch, ale v ťažkých bojoch, s vysokými stratami na oboch stranách, dosiahli len minimálne územné zisky. Výraznejšie postúpili iba útvary 276. streleckej divízie, ktorým sa podarilo zlikvidovať nemecký odpor na vrchu Ploská a dostať sa na jeho západné a juhozápadné svahy, až na samotný okraj lesa. Intenzita bojov však postupne utíchala a bolo zrejmé, že boje vedené malými silami s cieľom vylepšenia vlastného taktického postavenia už nemôžu pre 1. gardovú armádu priniesť podstatný úspech. Na základe rozkazu velenia preto predošlými bojmi vyčerpané sovietske vojská 27. decembra zastavili útočnú činnosť a na dosiahnutej čiare prešli do obrany. Frontová línia sa ustálila na výšinách a svahoch v západnej časti pohoria a k jej podstatným zmenám a posunom už v ďalších dňoch nedochádzalo.

Boje o Dargovský priesmyk - výkazová mapa
Obr. Boje o Dargov Schéma situácie 3. horského streleckého zboru ku koncu decembra 1944 po ustálení čiary dotyku

Boje o Dargov - Starší seržant Illarion Grigorievič Merkulov
Starší seržant Illarion Grigorievič Merkulov (vľavo)
s veliteľom družstva samopalníkov sovietskej 276. streleckej divízie starším seržantom Axionovom. Merkulov bol plným nositeľom Rádu Slávy (tri stupne vyznamenania), v Dargovskom priesmyku bol zranený dňa 22.12.1944, no boje prežil. Padol na predmestí Olomouca dňa 8.5.1945. /zdroj: Максим Емельянов-Лукьянчиков/
Symbol sovietskych gardových jednotiek

6. Boje o Dargov – Záverečné boje a ústup nemeckých vojsk

Intenzívne boje s ťažiskom v oblasti priesmykovej cesty a južne od nej prebiehali aj po prechode sovietskych vojsk do obrany. Protiútokmi najmä v priestore vrchu Ploská sa nemecké jednotky opakovane snažili získať späť stratené pozície a obnoviť pôvodnú frontovú líniu Karl-Stellung. Do bojov bol opäť nasadzovaný útočný pluk 1. tankovej armády a aj ďalšie časti 1. lyžiarskeho pluku (II. a III. prápor), prisunuté na dargovské bojisko z priestoru juhozápadne od Košíc. Z frontovej línie bola zároveň postupne stiahnutá decembrovými bojmi zdecimovaná 101. jágerská divízia. Preskupili sa aj zväzky a útvary Červenej armády a v Slanských vrchoch bol ponechaný len 3. horský strelecký zbor (128. gardová horská strelecká divízia, 318. horská strelecká divízia a 242. horská strelecká divízia), podriadený pre ďalšie bojové operácie 18. armáde. Výsledkom nemeckých protiútokov bola napokon likvidácia sovietskeho vlomu v priestore vrchu Ploská 5. januára 1945, čím boje o Dargovský priesmyk fakticky skončili. Bojová činnosť oboch protistojacich strán sa v ďalších dňoch obmedzila na minimum a mala už len prieskumný charakter.