Boje o Dargov

1. Boje o Dargov – Situácia pred hlavným útokom

Na začiatku decembra 1944 oslobodila Červená armáda mesto Sečovce a dosiahla východné úpätie Slanských vrchov, kde vojská nemeckého Wehrmachtu zaujímali zimnú obrannú líniu nazvanú Gisela-Stellung. V priestore Dargovského priesmyku prebiehala ako predná línia na východnom okraji lesa. Vyznačovala sa dobrým palebným pokrytím terénu, výbornými možnosťami pozorovania a vo väčšine častí bola nepriechodná pre obrnenú techniku. Hneď za líniou Gisela-Stellung bola v lesnom masíve Slanských vrchov vybudovaná druhá obranná línia (Franz-Stellung) a na západnom hrebeni pohoria ďalšia línia nazvaná Karl-Stellung. Súčasťou nemeckej obrany boli aj silne opevnené oporné body zriadené v obciach Dargov a Bačkov. Obec Dargov chránila protitanková priekopa, zákopy a guľometné hniezda a okrem hlavnej cesty od západu boli k nej zamínované a zatarasené všetky ostatné prístupy.

Hlavný útok cez Dargovský priesmyk, ktorým viedla najkratšia cesta do Košíc z východu, mala viesť sovietska 1. gardová armáda svojim 11. streleckým zborom a 3. horským streleckým zborom, spolu s pridelenými posilovými prostriedkami. Podľa pôvodného zámeru veliteľa 4. ukrajinského frontu armádneho generála I. J. Petrova mali vojská 1. gardovej armády za jeden deň prekonať lesný masív Slanských vrchov a najneskôr večer piateho dňa ovládnuť severnú časť Košíc a neskôr Prešov. Naľavo od 1. gardovej armády mali súčasne viesť útok v Slanských vrchoch aj vojská 18. armády, s cieľom do večera prvého dňa útoku dosiahnuť čiaru Slanec – Slanská Huta a do večera piateho dňa dobyť Košice úderom z juhu a juhovýchodu. Na nemeckej strane zaujala obranu v Dargovskom priesmyku 101. jágerská divízia (101. Jäger-Division), ustupujúca spolu s 500. práporom pre zvláštne použitie (Infanterie-Bataillon z.b.V. 500) z priestoru Sobraniec a Michaloviec.

Boje o Dargovský priesmyk - výkazová mapa
Obr. Boje o Dargov Schéma predného okraja nemeckej obrany Dargovského priesmyku podľa zistení sovietskeho prieskumu

2. Boje o Dargov – Začiatok hlavného útoku dňa 9.12.1944

Po niekoľkých dňoch bojového prieskumu, ktorý mal odhaliť protivníkovu obranu a identifikovať jeho palebný systém, začal očakávaný útok Červenej armády 9. decembra 1944 o 7.00 hod. 45 – minútovou delostreleckou prípravou, po ktorej na poliach medzi Trnávkou a Kravanmi začali s podporou tankov a letectva útočiť tri prvosledové divízie 11. streleckého a 3. horského streleckého zboru. Južne od hlavnej cesty prelomili útvary 226. streleckej divízie a 30. streleckej divízie nemeckú frontovú líniu západne od Trnávky, kde v tomto úseku brániaci sa 500. prápor pre zvláštne použitie utrpel v dôsledku silnej delostreleckej paľby ťažké straty. Ďalší postup sovietskych vojsk následne uviazol a ani pokusy o ovládnutie priesmykovej cesty a nemeckého oporného bodu v obci Dargov nepriniesli očakávaný úspech. Severne od hlavnej cesty sa útvarom 128. gardovej horskej streleckej divízie podarilo dobyť nemecké obranné postavenia na východnom okraji Bačkova, obsadiť obec a preniknúť do lesného masívu smerom na západ do hĺbky troch až štyroch kilometrov. Jeden z jej práporov postúpil až do priestoru kúpeľov Borda, kde bol obkľúčený prisunutými zálohami protivníka a v nasledujúcich dňoch sa musel prebíjať späť k ostatným častiam divízie. V popoludňajších hodinách boli v oblasti oboch sovietskych vlomov nasadené do protiútokov zálohy nemeckej 101. jágerskej divízie. V priestore Bačkova sa nemeckým jednotkám útočiacim na vlom súčasne z juhu a zo severu podarilo zúžiť medzeru v prelomenej frontovej línii a opäť obsadiť les západne od Bačkova, sovietske útvary nachádzajúce sa za nemeckými líniami však nedokázali úplne odrezať.

3. Boje o Dargov – Priebeh bojov v období 10.12. – 14.12.1944

Ťažké boje o Dargovský priesmyk prebiehali v lesnom bez prerušenia aj v nasledujúcich decembrových dňoch. Zväzky a útvary Červenej armády, podporované silnou delostreleckou a mínometnou paľbou, pokračovali v útokoch v pásme priesmykovej cesty a v zalesnených oblastiach smerom na juh a na sever, ktoré ale neviedli k požadovanému výsledku. Neúspešné boli aj nemecké protiútoky, smerujúce k uzavretiu medzery vo frontovej línii západne od Bačkova ako aj západne od Trnávky, ktoré stroskotávali na sovietskej početnej prevahe. Do oboch vlomov prisúvali Sovieti ďalšie jednotky, ktorými sa pokúšali vlomy rozširovať a prenikať ďalej na západ. Na oboch stranách boli do bojov postupne nasadzované ďalšie sily. K rozvíjaniu sovietskeho útoku severne od priesmykovej cesty bola nasadená 318. horská strelecká divízia a 242. horská strelecká divízia. Južne od priesmykovej cesty sa zapojili do bojov jednotky 276. streleckej divízie.  Na nemeckej strane boli z iných úsekov frontu stiahnuté a do protiútokov nasadzované časti 254. pešej divízie, 100. prieskumný oddiel (Aufklärungs-Abteilung 100) 100. jágerskej divízie a útočný pluk 1. tankovej armády (Sturm-Regiment Panzer-AOK 1).

Boje o Dargovský priesmyk - výkazová mapa
Obr. Boje o Dargov Schéma čiastočného obkľúčenia nemeckých jednotiek v obci Dargov s podrobnejším popisom situácie 11. streleckého zboru (južne od priesmykovej cesty) – Výkazová mapa z Denníka bojovej činnosti 11. streleckého zboru